Elektronické formuláře

Elektronické formuláře:

Formuláře

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Žádost o povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy
Žádost o vydání voličského průkazu
Žádost o převedení/vrácení přeplatku
Žádost o povolení reklamního zařízení
Žádost o vyhrazené invalidní parkovací stání
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o posečkání
Žádost o povolení uzavírky či objížďky
Žádost o povolení připojení ke komunikaci
Žádost o povolení ZUK k pořádání kulturních či sportovních akcí
Žádost o povolení zvláštního užití komunikací pro provádění stavebních a výkopových prací
Žádost o povolení zvláštního užití komunikací pro zařízení staveniště, skládku stav. hmot, kontejner
Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...